Wat doen wij?

WELKOM

Welkom bij Stichting Boeken van Betekenis. We zijn een stichting met hart voor mensen die lijden onder ernstig verlies. We willen mensen helpen om niet vast te lopen in rouw en een weg terug te vinden naar levensvoldoening en geluk. Die hulp bieden wij met boeken en door boeken. Niet zomaar boeken, maar boeken van betekenis:

 • Boeken over ernstige verliessituaties, die mogelijk niet zo vaak aan de orde zijn, maar wel voor veel mensen de realiteit van hun dagen vullen.
 • Boeken die troosten, erkenning en herkenning bieden.
 • Boeken die informeren en leiden tot begrip van de verliessituatie.
 • Boeken die zorgen dat mensen weten wat ze kunnen doen om zichzelf te helpen.
 • Boeken die zorgen dat mensen weten wat ze kunnen doen om de ander te helpen.
 • Boeken over ernstige verliessituaties die in filmpjes voor internet gevat kunnen worden, zodat ook niet-lezers en anderstaligen met de inhoudelijke informatie en troost bereikt kunnen worden.


Veer

lichte veer
gewiegd
in wind
in stilte
gevallen

gezien
ongehoord
ongeweten
van bodem
zware vracht
lichte veer

Kathy Beckers-Mansell

ACHTERGROND

Stichting Boeken van Betekenis is ontstaan vanuit de wens om een boek van betekenis, over het verlies van baby’s, uit te geven. Een dergelijk boek is moeilijk uitgeefbaar, omdat een verantwoorde uitgave nauwelijks kostendekkend gemaakt kan worden. Dat komt door de relatief kleine doelgroep, want gelukkig overlijden in Nederland en België relatief weinig baby’s. Toch sterven er jaarlijks meer dan 1400 baby’s in Nederland. In absolute cijfers gaat het dan toch om veel mensen die te maken hebben met een dergelijk groot verlies.

Daarom is besloten om een stichting op te richten die fondsen kan aanspreken, waarmee boeken van betekenis in projectvorm uitgegeven kunnen worden. Deze boeken van betekenis zijn boeken over ernstig verlies en rouw en hiermee samenhangende thema’s die herkenning, erkenning, informatie, zelfbegrip, begrip en maatschappelijk bewustzijn bieden en te weeg brengen. Daarmee kunnen deze thema’s bijdragen aan zorg voor mensen die geconfronteerd worden met ernstig verlies en rouw. Het boek over het verlies van een baby is zo’n boek van betekenis. Uiteindelijk is de wens om dit boek uit te geven uitgemond in het eerste project van Stichting Boeken van Betekenis.

DOELSTELLING

Stichting Boeken van Betekenis heeft tot doel door middel van boekprojecten bij te dragen aan preventieve en curatieve zorg in Nederland voor mensen die met ernstig verlies en rouw te maken hebben.
Stichting Boeken van Betekenis tracht deze doelstelling te verwezenlijken door boekprojecten op te zetten inhoudende:

 • Boeken

  Het schrijven van boeken over ernstig verlies en rouw en hieraan gelieerde thema’s die herkenning, erkenning, informatie, zelfbegrip, begrip en maatschappelijk bewustzijn bieden en te weeg brengen.

 • Mediavormen

  Het parallel met de boeken laten vervaardigen van bijbehorende andere mediavormen over de besproken thema’s, zoals filmpjes die op internet geplaatst kunnen worden, die dienen als aanvulling op het boek én als ondersteuningsmiddel voor hen die niet gewend of in staat zijn om een boek te lezen.

 • Bijeenkomsten

  Het parallel aan de boeken organiseren van lezingen en symposia over de besproken thema’s voor de doelgroep, hulpverleners en andere betrokkenen.

 • Fondsaanvragen

  Het aanvragen van fondsen om de boeken te kunnen laten uitgeven door uitgevers die met vakdeskundigheid de uitgave kunnen verzorgen en verspreiden, maar niet in staat zijn om de kosten van uitgave te dragen vanwege de relatief kleine doelgroep en de verwachting dat de uitgave geen commerciële winst zal brengen.

 • Schenkingen

  Het schenken van de boeken aan instellingen en organisaties die zorg leveren aan mensen die geconfronteerd worden met ernstig verlies en rouw, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, hospices en jeugdinstellingen.

 • Steun

  Het aanbieden van financiële of niet financiële steun aan mensen die therapeutische ondersteuning nodig hebben omdat zij met ernstig verlies of crisis geconfronteerd worden en niet over de juiste verzekeringsdekking en/of de financiële draagkracht beschikken om zelf te kunnen voorzien in therapeutische zorg.

Boeken van Betekenis

Waar stilte overloopt in woorden
die er niet zijn,
samenspannen om
onzegbaarheden
vorm te geven,
te dwalen
in de geest van het leven

Waar stilte overloopt in woorden
die ontstaan,
beeldhouwen om
onverstaanbaarheden
gehoor te geven,
te stemmen
in de tonen van de mens

Waar stilte overloopt in woorden
die bestaan,
anders kaderen om
onvoelbaarheden
aan te nemen,
te vinden
in de taal van gebrokenheid

Waar stilte overloopt in woorden
die ons doen voelen,
binnendringen om
onaanvaardbaarheden
in te bedden,
te laten rusten
in het hart van de liefde

Kathy Beckers-Mansell

Over ons

BESTUURVoorzitter Kathy Beckers-Mansell

Kathy Beckers-Mansell, moeder van twee dochters en twee zonen, rouwtherapeut en auteur van het boek Kind van de toekomst, over het verlies van een baby. Een volgend boek over hetzelfde thema is in voorbereiding en is de directe aanleiding voor het ontstaan van Stichting Boeken van Betekenis. In 1996 is Jari, haar oudste zoon, overleden. Het verlies van haar zoon is de drijfveer achter Kathy’s werk als rouwtherapeut in haar praktijk MetJari. Zij begeleidt kinderen, jongeren en ouders, die te maken hebben met verlies en trauma, met behulp van rouwtherapie, EMDR, stervensbegeleiding en lotgenotengroepen. Daarnaast is Kathy voorzitter bij de vrijwilligersorganisatie Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer.Secretaris Dorothé van Heck

Dorothé van Heck is moeder van een zoon. Zij is docent Economie op het Alfrink College Zoetermeer. Bij de totstandkoming van het boek Kind van de toekomst is zij als kritische meelezer nauw betrokken geweest. Eveneens is zij betrokken geweest bij de beslissing en het proces rondom het oprichten van Stichting Boeken van Betekenis.Penningmeester Ton Beckers

Ton is de echtgenoot van Kathy en vader van hun twee dochters en twee zonen. Vanwege het overlijden van hun zoon Jari en vanwege Kathy’s werk als rouwtherapeut is hij al sinds jaar en dag nauw betrokken bij het thema verlies. Vanzelfsprekend is hij vanaf het prilste begin ook deelgenoot geweest van het proces van ontstaan van het boek Kind van de toekomst. Samen met Kathy is hij initiatiefnemer in het proces rondom het oprichten van Stichting Boeken van Betekenis.Algemeen bestuurslid Tineke Reuser

Tineke Reuser is moeder van twee volwassen dochters. Ze is kunstenares, taalmaatje, holistisch kindertherapeut en verbindt mensen met haar kennis, vaardigheden en liefde. Zij is als kritische meelezer betrokken bij het manuscript over het verlies van een baby dat nu in voorbereiding is.Algemeen Bestuurslid Ingrid Nijssen

Ingrid Nijssen is moeder van twee zonen. Zij werkt bij een verzekeringsmaatschappij in Zoetermeer en is secretaris van de vrijwilligersorganisatie Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer. Ingrid is als kritische meelezer betrokken bij het manuscript over het verlies van een baby dat nu in voorbereiding is.

Wij

Uit alle streken van de geest
gevlogen naar
deze plek waar

wij
samen
wij
vormen

om lief te hebben,
te zorgen,
te doen wat gedaan wil worden

Kathy Beckers-Mansell

STICHTING BOEKEN VAN BETEKENIS

Adres

Wolgastroom 26
2721 DD Zoetermeer
06 - 10 42 45 87
info@boekenvanbetekenis.nl
www.boekenvanbetekenis.nl

Kamer van Koophandel: 67247040
Fiscaal nummer (RSIN): 856894333
Bankrekeningnummer Regiobank IBAN: NL 76 RBRB 0943 5763 50 t.n.v. Stichting Boeken van Betekenis

Bestuur

Kathy Beckers-Mansell, voorzitter
Dorothé van Heck, secretaris
Ton Beckers, penningmeester
Tineke Reuser algemeen bestuurslid
Ingrid Nijssen, algemeen bestuurslid

Het vrijwillige bestuur en andere betrokken vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Missie

Wij hebben hart voor mensen die lijden onder ernstig verlies en willen bijdragen aan de zorg voor hen die met ernstig verlies en rouw te maken hebben.

Visie

Wij streven naar het creëren en beschikbaar maken van boeken van betekenis die kunnen bijdragen aan curatieve en preventieve zorg voor mensen die te maken hebben met ernstig verlies en rouw.

Boeken van betekenis zijn boeken, over ernstig verlies, rouw en hieraan gelieerde thema’s, die herkenning, erkenning, informatie, zelfbegrip, begrip en maatschappelijk bewustzijn bieden en te weeg brengen en daarmee bijdragen aan preventieve en curatieve zorg voor mensen. Deze boeken vormen de kern van een samenhangend geheel van informatie- en kennisvoorziening, waarmee een groot deel van de maatschappij bereikt kunnen worden: naast boek ook internet-filmpjes (internet), bijeenkomsten en steun aan de desbetreffende groep.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel bij te dragen aan de preventieve en curatieve zorg in Nederland voor mensen die met ernstig verlies en rouw te maken hebben. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Jaarverslag

Het jaarverslag met financiële verantwoording zal na vaststelling hier gepubliceerd worden.

Gebroken glas

Als mijn omtrek vergezel je mij
geef je vaste vorm,
lijnen aan de verzameling indrukken die
tezamen ‘ik’ geworden zijn

Zoals zand de dijken dekking geeft, stut je mij
tegen de kracht van de weergaloze zee
machtig voel ik mij met jou
om mijn gebroken glas heen

Onaantastbaar door jou beschermd
de scherven van geluk
die met geen lijm
tot een geheel te helen zijn

Kathy Beckers-Mansell

Projecten

Over het verlies van een baby

Vooraf: een nieuw woord

Er is door menigeen al opgemerkt dat ouders die een kind verloren hebben, geen specifieke benaming hebben dat recht doet aan het levensingrijpende verlies dat hun leven tekent, zoals weduwen, weduwnaars en wezen dat wel hebben. Het is tijd dat voor ouders die een kind hebben verloren aan de dood, een naam is geschapen. Ik noem in mijn boek en ook in het dagelijks leven deze ouders weeouders, weemoeder, weevader.

Boek en filmpjes over het verlies van een baby

De uitgave van een boek en bijbehorende filmpjes over het verlies van een baby van rouwtherapeut Kathy Beckers-Mansell, is het eerste project van Stichting Boeken van Betekenis.

In het boek onderzoekt de auteur aan de hand van rouwtheorieën en citaten uit het boek Kind van de toekomst (2013) de rouw bij het verlies van een baby. Met dit boek wil de auteur weeouders, omgeving en hulpverleners helpen bij het begrijpen waarom het verlies van een baby zo ingrijpend is en hoe de ouders die een dergelijk verlies meemaken, het beste in hun rouw ondersteund kunnen worden.

Stichting Boeken van Betekenis streeft ernaar om dit boek in 2017 uit te geven. Om de inhoud van het boek breder beschikbaar te maken in onze maatschappij, zullen ook bij het boek horende filmpjes vervaardigd worden die parallel met de uitgave van het papieren boek geplaatst zullen worden op internet. Een – jonger – deel van de bevolking is meer beeldgericht en een deel van de bevolking is niet in staat of bereid om boeken te lezen. In de vorm van filmpjes kan de inhoud van de boek een groter doelgroep bereiken en troost en ondersteuning bieden. De voorbereiding voor de uitgave en de filmpjes is gaande.

Met dankbaarheid kunnen we melden dat Stichting Stimuleringsfonds Rouw onze subsidieaanvraag heeft gehonoreerd.
De toekenning van deze subsidie is een erkenning voor het belang van dit project. Op dit moment is de Stichting Boeken van Betekenis bezig met meerdere fondsaanvragen om ervoor te zorgen dat het project volledig uitgevoerd kan worden.

Kind van de toekomst

In november 2013 is het boek Kind van de toekomst, Verhalen over de impact van het verlies van een baby verschenen. In het boek zijn 36 verhalen opgenomen van ouders die een zeer jong kind hebben verloren. Historicus Jan Bleyen, auteur van het boek Doodgeboren, Een mondelinge geschiedenis van rouw (2012, Amsterdam: De Bezige Bij) schreef het voorwoord voor het boek.

Auteur: Kathy Beckers-Mansell
ISBN/EAN: 978-94-91409-19-6
Uitgever: Nieuwe Druk
Publicatiedatum: 15-11-2013

Het boek is nog slechts zeer beperkt verkrijgbaar via www.metjari.nl. Opbrengsten uit het boek zullen ten bate van de Stichting komen. Op termijn zal een tweede project van Stichting Boeken van Betekenis worden gestart om dit boek opnieuw uit te geven.

Achtergrond van dit project

De aanleiding voor het boek Kind van de toekomst en voor het nieuwe boek dat in 2017 uitgegeven zal worden, ligt in de observatie dat het verlies van een zeer jong kind een grotere impact heeft dan in het algemeen wordt aangenomen. Er is in de maatschappij en bij hulpverleners weinig bekend over de impact van een dergelijk verlies voor de weeouders. Er is ook nauwelijks over geschreven vanuit een overkoepelend rouwtheoretisch kader. De twee boeken vullen die leegte en bieden overkoepelende informatie vanuit interviews met weeouders die een baby hebben verloren – boek 1 – en vanuit rouwtheoretisch achtergrond – boek 2. De boeken maken helder hoe het komt dat ieder op een eigen wijze reageert op het verlies van een baby en dat er geen regels zijn voor rouw, hooguit tendensen.

Kind van de Toekomst

Kathy Beckers-Mansell

Contact

Stichting Boeken van Betekenis

Kathy Beckers-Mansell, voorzitter

Wolgastroom 26
2721 DD Zoetermeer
06 - 10 42 45 87

info@boekenvanbetekenis.nl

www.boekenvanbetekenis.nl